ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

'E-FATURA REKLAM AMAÇLI DÜZENLEYENLER HAKKINDA' Duyuru

E-FATURA UYGULAMASI KAPSAMINDA KAYITLI KULLANICILARIN  BİLGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DUYURU


Tarihi: 13.02.2018


Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde Faturanın tarifi;

“Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”
şeklinde yapılmıştır.

Ayrıca, www.efatura.gov.trinternet adresinde de yayınlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; -Faturanın yeni bir belge türü olmadığı ve kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede; matbu kağıt faturalarda olduğu gibi, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları kapsamında elektronik ortamda düzenlenerek alıcılarına elektronik ortamda iletilebilen e-Fatura ve e-Arşiv Faturaların da satılan emtia veya yapılan iş karşılığında düzenlenmesi mecburiyeti vardır. Bir mal teslimi veya hizmet ifası olmadan fatura düzenlenmesi ticari ve vergi mevzuatı açısından uygun bulunmamaktadır.


Bununla birlikte,  Başkanlığımıza intikal eden hususlardan anlaşıldığı üzere, elektronik ortamda fatura düzenlenmesine ve alıcılarına elektronik ortamda  faturanın iletilmesine önemli katkılar sağlayan e-Fatura uygulamasına kayıtlı bazı kullanıcıların söz konusu uygulamayı bir mal satışı ya da hizmet ifası olmadığı halde  amacı dışında ( mal ve hizmet satılmak/sunulmak istenen müşterilere; firma, satılan mal ve sunulan hizmetlerin tanıtımı, reklâmı vb. amaçlarla) kullandıkları ve iz bedeliyle reklam, tanıtım amaçlı e-Faturaların düzenlenerek e-Fatura uygulaması üzerinden diğer kayıtlı kullanıcılara gönderdikleri tespit edilmiş olup, söz konusu kayıtlı kullanıcının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanma izinleri iptal edilmiştir.

e-Fatura belgesinin bir mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu olmadığı halde yukarıda belirtilen diğer vb. amaçlarla kullanılması, gerek 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gerekse de e-Fatura uygulamasının usul ve esaslarına aykırı olup, bu vebenzeri durumlara yol açan kayıtlı kullanıcıların izinlerinin iptal edileceği ve Başkanlığımızca ilgililer hakkında gerekli yasal ve cezai işlemler tesis edilmesi amacıyla ilgili Makamlara suç duyurusunda bulunulabileceği hususu kamuoyuna, Önemle duyurulur.

Planlı Bakım Çalışması

Planlı Bakım Çalışması

Planlı Bakım Çalışması: 11/02/2018 tarihinde saat 10:00 – 18:00 arası e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv(e-SMM, e-MM), e-Bilet, e-İrsaliye sistemlerinde planlı bakım çalışması yapılacak olup, bu saatler arasında sistemlerimiz kapalı olacaktır. Duyurulur.

Planlı Bakım Çalışması 11.02.2018

Planlı Bakım Çalışması 11.02.2018

Planlı Bakım Çalışması: 11/02/2018 tarihinde saat 10:00 – 18:00 arası e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv(e-SMM, e-MM), e-Bilet, e-İrsaliye sistemlerinde planlı bakım çalışması yapılacak olup, bu saatler arasında sistemlerimiz kapalı olacaktır. Duyurulur

13.04.2017 tarihinde UBL-TR 1.2.1 Paketi ve UBL-TR 1.2.1 Kılavuzları güncellenmiştir

Bilindiği üzere 13.04.2017 tarihinde UBL-TR 1.2.1 Paketi ve UBL-TR 1.2.1 Kılavuzları güncellenmiştir. e-Fatura sistemi, fatura alışverişinde hem UBL TR 1.2.1 hem de UBL TR 1.2 destekleyecek şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle e-Fatura'ya entegre olan sistemler fatura versiyonu olarak hem 1.2 hem de 1.2.1 versiyonunu destekleyecek şekilde çalışmalıdır. 1.2.1 veya 1.2 versiyon numarası nedeniyle faturaların kabul edilmemesi söz konusu değildir. Duyurulur.

Elektronik Defter Mükelleflerinin Ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine !


ELEKTRONİK DEFTER MÜKELLEFLERİNİN VE UYUMLU YAZILIM
FİRMALARININ
DİKKATİNE!


Başkanlığımıza yansıyan olaylardan,

Denetim/İnceleme birimleritarafından e-Defter görüntüleyici ile görüntülenen, bazı e-Defterlerin;
"Durum Raporu"nda; GİB onaylı beratı bulunamadı, xml bulunamadı,imzası geçersiz,xml şemadan ve şematrondan geçemedi, şeklinde  hatalar alındığı anlaşılmış olup konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında, oluşturulan e-Defterler Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sistemine yüklenmemekte,söz konusu defterlerin muhafaza ve ibraz ödevi mükellef tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hataların alınması halinde söz konusu e-Defterin akıbetine
(Uyumlu yazılımcı veya mükellef kaynaklı hata veya müdahaleler dolayısıyla söz konusu defterin yasal olup olmadığı)ilişkin değerlendirme yapılması ihtiyacı hâsıl olmakta; bu durum işlem süreçlerinin uzamasına, mükellef nezdinde mağduriyetlere,İnceleme/Denetim safhasında ise güçlük ve aksaklıklara neden olmaktadır.


Bu itibarla, gerek mükellefler gerekse Uyumlu Yazılımcılar nezdinde mağduriyetlerin yaşanmaması adına; beratları GİB e-Defter uygulamasına yüklendikten hemen sonra ilgili e-Defterlerin, mutlaka Başkanlığımızca  yayımlanmış güncel kontrollerinden (şema, şematron, imza ve berat değeri uyumluluğu vb.) geçirilmesi;
e-Defter görüntüleyici “Durum Raporu”nda herhangi bir hata alınması halinde yasal yükleme süresi içerisinde gerekli düzeltmenin yapılması, önem arz etmektedir.

Önemle duyurulur.

 

 

E-Serbest Meslek Makbuzu Ve E-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru!

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU VE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU


17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarından nasıl yararlanılacağına ilişkin Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu yayınlanmış olup, söz konusu Kılavuza; http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivBasvuruKilavuzu.v1.4.08.01.2018.pdf linkinden ulaşılabilir.


Mükelleflerimiz,Özel Entegrasyon Yöntemi, Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi veya Portal Yöntemi olmak üzere 3 yöntemden birini kullanmak suretiyle söz konusu uygulamalardan yararlanabilir.

e-SMM ve/veya e-MM uygulamalarınıPortal Yöntemi üzerinden kullanacak mükelleflerimizin, söz konusu uygulamalara ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda
yapmaları gerekmektedir.


Mükelleflerimizin söz konusu uygulamalara başvurabilmeleri ve kullanabilmeleri için ilgili birimlerden temin edecekleri Nitelikli Elektronik Sertifika (NES)’ya veya aşağıda belirtilen adresten başvurabilecekleri Mali Müh re sahip olmaları gerekmektedir. (Arızalanma, çalınma vb. durumlar göz önünde bulundurularak birden fazla NES veya Mali Mühür edinilmesi tavsiye olunur).


MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN:
https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine  ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen  bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.


Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür temin edildikten sonra aşağıda belirtilen adreslerden söz konusu uygulamalara başvurulabilir.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU VE/VEYA E-MÜSTAHSİL MAKBUZU BAŞVURUSU İÇİN:

https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ Başvuru işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren mükelleflerin listesi birkaç saat içinde http://www.efatura.gov.tr internet adresinin e-SMM / e-MM bölümünün “Kayıtlı Kullanıcılar” kısmında yayınlanır.

Kayıtlı Kullanıcı olarak yayınlanan mükellefler NES veya Mali Mühürleri ile giriş yapmak suretiyle https://earsivportal.efatura.gov.tr/internet adresinden e-SMM ve/veya e-MM düzenlemeye başlayabilirler.

Söz konusu başvuru işlemi elektronik ortamda yapılmakta ve Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmekte olup, başvurunun kağıt çıktısının Gelir İdaresi Başkanlığına  gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.

KATEGORİLER

GÜNCEL KONULAR