ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

1200 : DÖKÜMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ (2005:SİSTEM HATASI)

1200 : DÖKÜMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ (2005:SİSTEM HATASI)


 

GİB veya GTB sistemlerinde bir sorun yaşandığında (1210 ya da 1220 kodu alındığında) GTB portalına ulaşamamış ve/veya 23 haneli referans numarası alınamadığında ihracat işlemlerinin aksamaması için; aşağıdaki yol izlenmelidir.
http://efatura.gov.tr/duyurular.html adresinde bulunan 07.07.2017 tarihinde yayınlanan duyuruya göre işlemler yapılmalıdır.
Duyuru Detayı aşağıdaki gibidir.
 
İHRACAT e-FATURA UYGULAMASINDA GİB / GTB SİSTEMLERİNDE ARIZA-KESİNTİ HALLERİNDE KAĞIT ORTAMDA FATURA ÜZERİNE İŞLEM YAPILABİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
Bilindiği üzere, e-Fatura kayıtlı kullanıcıları için gümrük beyannameli mal ihracı işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu 1.7.2017 tarihi ile başlamış olup, bu tarih itibariyle ilgili mükelleflerce düzenlenecek mal ihracı faturaları e-Fatura olarak düzenlenip gönderilmeye başlanmıştır.
Bu uygulamaya geçişle birlikte mükelleflerce Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)e-fatura sistemi üzerinden düzenlenip başarıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) bilgi sistemlerine gönderilmiş bazı faturalar, GTB sistemlerindeki teknik aksaklıklar nedeniyle GTB portalına ulaşamamış ve/veya 23 hanelireferans numarası alınamamıştır. Bu sıkıntının giderilmesi için GTB ve GİB tarafından duyurular, kılavuz güncellemeleri ve genelgeler yayınlanarak mükelleflerin mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli önlemler alınmış ve kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımızca “e-fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu” nda 05.07.2017 tarihinde güncelleme yapılarak (Versiyon 1.6) www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Bu kılavuzun “3.1.1 Fatura Düzenleyen” başlıklı bölümünde;
“GİB veya GTB sistemlerinde bir sorun yaşandığında (1210 ya da 1220 kodu alındığında) ihracat işlemlerinin aksamaması için e-faturaların kağıt çıktılarına istinaden gümrük çıkış işlemleri tesis edilebilir. Bunun için söz konusu e-fatura kağıt çıktısının bir örneği alınıp, ihracatta e-fatura uygulaması öncesinde kullanılan matbu ( kağıt/e-arşiv) faturada yapıldığı gibi belge üzerine ihracatçı tarafından kaşe ve imza tatbik edilerek ve GÇB’ye “0100” belge kodu ile eklenerek ihracat işlemlerine devam edilebilir. Sistemde yaşanan aksaklık giderildikten sonra GTB tarafından gerekli sistem yanıtı dönülecek olup, söz konusu e-Faturanın GTB portali üzerinden manuel olarak kapatılması gerekecektir. Manuel kapatma işlemi ile ilgili olarak gerekli altyapı hazırlandığında ayrıca duyurulacaktır.” şeklinde açıklamalar eklenmiş ve mükelleflerimize aynı gün internet sitemizde ayrıca duyurulmuştur.

Diğer taraftan GTB tarafından e-Fatura Uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge yayımlanmış ve söz konusuGenelge'nin 8 inci maddesinde:
 
“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecekarıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.” açıklamalarına yer verilmiş ve bu çerçevede başvuru süresi 2 saati aşmasına rağmene-fatura süreci tamamlanamayan işlemler için başkaca bir belge aranmaksızın, firmaların beyanı doğrultusunda anılan Genelgenin 8 inci maddesi çerçevesinde kağıt ortamında düzenlenen ve 0100 kodu ile beyan edilen faturalarla işlem yapılması yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

Ancak Başkanlığımızca yapılan bilgilendirme ile GTB tarafından yapılan bilgilendirmede mükelleflerimizin kağıt fatura mı yoksa e-faturanın kağıt çıktısı ile mi işlem yapacakları konusunda tereddüt yaşadıkları görülmüş olup, bu sebepleaşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur:
 
e-Faturanın düzenlendiği anitibariyle GİB e-Fatura sistemininarızalı ve kesinti halindebulunması ve e-Fatura’nın GİB’e ulaştırılmaması veya mükellefin kullanmakta olduğu sistemlerinde arıza veya kesinti olması halinde bu durumların genel esaslar çerçevesinde tevsik edilebilir olması şartıyla; e-Faturanın düzenlenebilmesi mümkün bulunmadığından, 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “9. Sorumluluk veCezai Müeyyideler” başlıklı bölümünde yer verilen; “e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılıkağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklaması gereğince MATBU (matbaa baskılı) fatura (veya mükellef e-Arşiv fatura uygulamasına geçmiş ise e-Arşivfatura) düzenlenerek işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, e-Faturanındüzenlendiği an itibariyle gerek GİB sistemlerinde gerekse mükellefin kullanmakta olduğu sistemlerde e-Fatura düzenlenmesini engelleyici arıza, kesinti söz konusu değilse bu durumdae-Fatura düzenlenmesi gerekmekle birlikte, GTB sistemlerinde GİB tarafından gönderilen e-Fatura’ya ilişkin referans ID üretilmesinde, sistemyanıtlarının dönülmesinde veyasisteme alınması sırasında bir arıza, kesinti veya teknik başkaca sorunların olması ve bu sürenin2 saati aşmasınarağmen fatura gönderme sürecinin GTB sistemlerince tamamlanamaması halinde; düzenlenmiş ve GİB’eiletilmiş e-Fatura’nın kağıt çıktısı üzerine işlem tesis edilmesimümkün bulunduğu gibi MATBU fatura (matbaa baskılı fatura veya e-Arşiv Fatura) ile işlem tesis edilmesi de mümkün bulunmaktadır.

Buçerçevede matbu fatura düzenlenmeden önce, e-Fatura düzenleme ve GİB sistemlerine iletilmesi açısından teknik engel, arızaveya kesinti durumunun olup olmadığı değerlendirilmeli, söz konusu durumların bulunmaması halinde, e-Fatura düzenlenmelive GİB sistemlerine gönderildikten sonra GTB sistemlerinde 2 saati aşan teknik bir aksaklıknedeniyle e-Fatura’ya göre işlemlerin tamamlanamaması halinde; e-Faturanın kağıt çıktısı üzerine kağıt fatura prosedürüne göre gümrük çıkış işlemlerinin yapılması mümkün bulunduğu gibi MATBU fatura (matbaa baskılı fatura veya e-Arşiv Fatura) dikkate alınarak kağıt fatura prosedürüne göre gümrük çıkış işlemlerinin yapılması da mümkün bulunmaktadır.

Duyurulur.