ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

11- e-İrsaliye uygulamasına dahil olunduktan sonra, kağıt irsaliye ile e-İrsaliyenin birlikte düzenlenebileceği bir geçiş dönemi bulunmakta mıdır?


487 numaralı vergi usul kanunu genel tebliğinin 9.maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan açıklamalar uyarınca; tebliğe konu elektronik belge uygulamalarına (e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarıdır) dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, kağıt ortamda da söz konusu belgeleri düzenleyebilirler.

Ancak aynı işlem için elektronik belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik belge uygulamalarına dahil olunan tarihi izleyen üçüncü ayın sonundan sonra, belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar tatbik edilecektir.