ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

PERSONEL BORDROLARI

PERSONEL BORDROLARI


Puantaj dönemi seçilerek oluşturulan personel bordroları bu sayfada listelenmektedir. Bu listeden ilgili döneme yeni bordro eklenebilir, değiştirilebilir, kopyalanabilir ve silinebilir.

Resim 1

Yeni bir bordro oluşturmak için Yeni Bordro seçimi yapılır. Toplu bordro eklenmek isteniyor ise Yeni Bordro yanındaki ok tıklanarak, Toplu Bordro Oluştur seçimi yapılmalıdır.

 

Resim 2

Puantaj Dönemi: Üzerine bordro eklediğimiz dönem varsayılan olarak gelmekte ve düzenlemeye kapalıdır.

Çalışan: Hangi personel için bordro oluşturulacak ise ilgili personel bu alana seçilmelidir.

Kayıt Durumu: Kaydı ilk eklediğimizde Kayıt Durumu Taslak olarak gelmektedir. Taslak ve Açık durumdaki bordrolar üzerinde çalışma yapılabilmektedir. Personel bordrosu ile ilgili veri girişleri tamamlandığında bordronun durumu Kapalı olarak kaydedilmelidir. Kapalı olarak kayıt edilen bordrolarda herhangi bir düzenleme yapılamaz.

Mavi Çarkın yanında bulunan ok ile Muhasebe Hesaplarını Çözümle, Puantaj Bilgilerini Yükle ve Puantaj Bilgilerini Hesapla kısayollarına erişilir.

Bordro Türü: 

Muhasebe Hesaplarını Çözümle: İlgili bordro ile oluşacak olan Muhasebe Fişi ekrana gelmektedir.

Puantaj Bilgilerini Yükle: Personelin bağlı olduğu takvime göre Normal Mesai, Hafta Tatili, Resmi Tatil, Ücretli İzin, Ücretsiz İzin (Saat), Eksik Çalışma (Gün) satırlarının gün ve saat miktarları gelmektedir. Aynı zamanda personel ilgili dönemde ek mesai yaptı ise sistemde onaylı olarak kayıtlı ek mesailerin, gün ve saatleri de otomatik olarak personel bordrouna yansımaktadır.

Puantaj Bilgilerini Hesapla: Puantaj bilgilerini yükle dediğimizde ya da manuel olarak el ile puantaj hesabına konu olan değerler girildiğinde bu değerlerin sistemde girilen hesaplama parametrelerine göre hesaplanabilmesi için kullanılmaktadır. Hesaplama yapmadan SGK, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi Kesintileri hesaplanmayacaktır.

Resim 3

Çalışma Bilgileri

Bu sekmede puantaj bilgilerini yükle dediğimizde personel kartında seçili takvim ve firma çalışma koşulu tanımına göre çalışılan gün, ve saat bilgileri otomatik gelmektedir. Bilgi girişini elle yapmak da mümkündür.

Personelin ilgili puantaj döneminde yapmış olduğu fazla mesaisi varsa, mesai bilgilerinden girilen onaylı mesai bilgileri de puantaj bilgilerini yükle ile otomatik gelmektedir. Yine bu alanda da manuel girişe sistem izin vermektedir.

İş Birimi: Personelin işyeri bu alana gelmektedir.

SGK Eksik Gün Sebebi: Personel bordrousnda eksik gün miktarı girildiği taktirde, SGK’ ya bildirilmesi gereken eksik gün sebebi bu alana girilmelidir.

Muh. Durumu: Bordronun muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmeyeceği bilgisi bu alanda tutulmaktadır.    

Bordro Bilgileri

Bu bölümdeki bilgiler hesaplama ile gelmekte ve değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. Hesaplamalarda tutarsızlık var ise IK tanımlarından ilgili alanlar kontrol edilmelidir.

Çalışma Ücreti: Mesailer ve Ek Mesailerin baz toplamıdır.

Ek Ödemeler: Ek Kazanç ve Ek Kesintiler sekmesindeki ek ödeme satırlarının baz toplamıdır.

Ek Kesintiler: Ek Kazanç ve Ek Kesintiler sekmesindeki ek kesinti satırlarının baz toplamıdır.

SGK Kesintisi: Hesaplanan SGK Kesinti işçi payı toplamıdır.

SGK Prim Gün Sayısı: SGK gün sayısı toplamıdır.

İşsizlik Sigortası: Hesaplanan işsizlik sigortası işçi payı toplamıdır.

Damga Vergisi: Hesaplanan damga vergisi toplamıdır.

Gelir Vergisi: Hesaplanan gelir vergisi toplamıdır.

Asgari Geçim İndirimi: Hesaplanan asgari geçim indirimi toplamıdır.

Net Tahakkuk: Personele ödenecek toplam tutardır.

Net Eline Geçen:

Hesaplanan İşveren Payları

İşveren SGK Payı: İşveren SGK payı toplamıdır.

İşveren İşsizlik Sigortası: İşveren işsizlik sigortası toplamıdır.

İşveren Maliyeti:

Hesaplama Bilgileri

Bordro bilgilerindeki kesinti toplamlarına dair matrahlar gösterilmektedir.

Resim 4

Toplam Gelir: Personelin toplam brüt tutarıdır.

Baz SGK Matrahı: SGK kesintilerinin hesaplandığı SGK Matrahı toplamıdır.

Ücret SGK Matrahı:

Prim SGK Matrahı:

Önceki Dönem SGK Devreden: Bir önceki dönemden devreden SGK matrahı varsa bu alanda tutulmaktadır.

Önceki Dönem SGK Eklenen:

Devreden SGK Aşımı: Gelecek aya devreden SGK tutarı varsa bu alanda tutulmaktadır.

Hesaplanan SGK Matrahı: İlgili puantaj döneminde hesaplanan SGK Matrahıdır.

Damga Vergisi Matrahı: Hesaplanan damga vergisi matrahıdır.

Engelli G.V. Matrah İndirimi:

Gelir Vergisi Matrahı: Hesaplanan gelir vergisi matrahıdır.

Önceki Dönem Gelir Matrahı: Bir önceki dönem gelir vergisi matrahı toplamıdır.

Nakit Ücret:

BES Sonrası Nakit Durum:

Bordrodan Ödeme Toplamı: Bordrodan ödemeler toplamıdır.

Ödemeler Sonrası Nakit Gönderilecek:

Ek Kazanç ve Kesintiler

Resim 5

Ek kazanç ve kesintiler sekmesinde personele dönem içinde ödenecek ek ödemeler veya ek kesintiler listelenmektedir. Ek ödeme ve kesinti tanımları, Çalışan Bordro Rolüne bağlandığı taktirde puantaj bilgilerini yükle ile otomatik gelmektedir. Çalışan bordro rolü dışında bir ek ödeme ya da kesinti yapılacak ise bu alanda yeni satır eklenerek tutarlar girilebilir.

Personelin ek kesintilerinden Avans kesintisindeki tutar koyu renk olarak gösterilmektedir. Bunun sebebi aktarım ile gelen tutar kullanıcı tarafından değiştirildiği anlamına gelmektedir. Satırda F9 seçimi yapıldığında açılan ekranda Hesaplama alanında Otomatik, Gün Bazında, Saat Bazında, Baz Sabit ve Tümü Sabit seçenekleri yer almaktadır.

Resim 6

Otomatik: Hesaplamanın tanımda girilen değer üzerinden otomatik olarak hesaplanacağını ifade etmektedir.

Gün Bazında: Hesaplamanın gün bazında yapılması için ilgili seçim yapılmalıdır.

Saat Bazında:  Hesaplamanın saat bazında yapılması için ilgili seçim yapılmalıdır.

Baz Sabit: Baz değere girilen tutara göre hesaplamanın yapılacağını ifade etmektedir.

Tümü Sabit: Hesaplamanın tüm alanlara elle girilen değerler üzerinden yapılacağını ifade etmektedir. 

Resim 7

Ek Kazanç ve Kesintiler

Personele ödenen ek ödeme, sosyal yardım, ek kesinti satırları ve tutarları bu bölümde kayıt altına alınmaktadır.

Resim 8

Yukarıdaki örnekte personelin aldığı Ek Ödeme ve Ek Kesintiler listelenmektedir. Çocuk yardımında baz tutar üzerinden sadece SGK kesintisi yapıldığı, Yakacak ve İkramiye yardımlarının ise SGK ve Gelir vergisi kesintisine tabi olduğunu, Sendika ek kesintisinin SGK ya etkisi olmadığı Gelir vergisi matrahına ise artı yönde eksi olduğu görülmektedir. Ek Ödeme, Sosyal Yardım, Ek Kesinti tanımları ile ilgili detaylı bilgi Kurum/İşyeri Bordro Hesaplama Tanımları yardım dokümanından alınabilir.

Gelişmiş

Personelin puantaj cetveli, Otomatik Bireysel Emeklilik katılımları ve eklenecek ise Ek SGK matrahı bu sekmede kayıt altına alınmaktadır. Aynı zamanda Ar-Ge kapsamında çalışan gün var ve bu gün sayısına göre Ar-Ge teşviği hesaplanacak ise gün sayısı bu sekmeden kayıt altına alınmaktadır.

Resim 9

Dönem İçi Başlangıç Tarihi:

Dönem İçi Bitiş Tarihi:

Dönem Örtüşmesi: Uyar ve Yoksay seçeneklerinden oluşmaktadır.

Ek SGK Matrahı: Ek SGK Matrahı varsa bu alana giriş yapılması gerekmektedir.

Kaynak Bordo: 

İstirahat Çalışması: 

Ücret Sınıfı: 

Tahakkuk Türü: 

Ar-Ge Gün Sayısı: 

Otomatik Bireysel Emeklilik

BES Hesaplama: Zorunlu BES sistemine kayıtlı olan personellerin BES Hesaplama parametresi bu alanda tutulmaktadır. Otomatik, Girilen Tutar ve Alt Limitten seçeneklerinden oluşmaktadır.

BES Katılım Tutarı: Personel BES katılımcı listesinde ise girilen parametrelere göre hesaplanan BES kesinti tutarı bu alanda listelenmektedir.

Puantaj Cetveli

Personelin aylık puantaj cetvelinde çalışma günleri, hafta sonları, raporlu günleri, resmi tatil günleri, ücretsiz izin günleri, ücretli izin günleri, Mazeretsiz gelmediği günler tablo olarak görülmektedir. Çalışma, Hafta Tatili ve Tatil günleri takvimden otomatik olarak gelmekte, diğer izinler ise sisteme girilen izin hareketlerinden gelmektedir. Cetvel bilgisi temizlenmek istenir ise Boş yanındaki ok tıklanarak Tüm Cetveli Temizle seçimi yapılmalıdır.

Resim 10