ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

KURUM/İŞYERİ BORDRO HESAPLAMA TANIMLARI

KURUM/İŞYERİ BORDRO HESAPLAMA TANIMI


Bordro hesaplamalarında kullanılacak Mesai, Ek Mesai, Ek Ödeme, Ek Kesinti, Sosyal Yardım tanımlarının yapıldığı program bölümüdür. Yeni bir tanım eklemek için öncelikle tanımın tipini seçmek gerekmektedir. Kırmızı ile işaretli bölümden tanım tipini seçilir ve yeni kayıt penceresi açılır.

Yeni Kurum/İşyeri Bordro Hesaplama tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Kurum/İşyeri Bordro Hesaplama Tanımları çift tıklanarak Kurum/İşyeri Bordro Hesaplama Tanımları listesine erişilir.

Şekil 1

Yeni kayıt penceresindeki alanlar ve açıklamaları aşağıdadır.

Şekil 2

Başlangıç Tarihi: İlgili ödeme ya da kesinti tanımının geçerli olacağı başlangıç tarihi bu alana girilir.

Bitiş Tarihi: İlgili ödeme ya da kesinti tanımının bitiş tarihi bu alana girilir.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Kurum/İşyeri Bordro Hesaplama tanımı artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Açıklama: Kurum/İşyeri Bordro hesaplama açıklaması bu alana tanımlanmaktadır.

Türü: Yeni tanım kayıt türü bu alanda görünmektedir. Alan İlk ekleme sırasında yapılan seçim ile otomatik gelmekte ve düzenlemeye kapalı olmaktadır.

Yasal Kurum: Tanımın geçerli olacağı kurum varsa bu alandan seçilmektedir. Yasal kurum seçimi yapılmaz ise Orkestra sisteminde kayıtlı tüm kurumlar için parametre tanımı geçerli olacaktır.

İşyeri: Tanımın geçerli olacağı işyeri bu alandan seçilmektedir. İşyeri seçimi yapılmaz ise Orkestra sisteminde kayıtlı tüm işyerleri için parametre tanımı geçerli olacaktır.

Grup Kodları: Bir Hesaplama tanımı birden fazla koşulda çalışacak ise grup kodları kullanılmaktadır. Bu durumda grup kodlarında aynı tanım yapılmalıdır.

İşlem Sınıfı: Yok, Yemek Yardımı, Çocuk Tardımı, Aile Yardımı, Özel Sağlık Sigortası, Hayat Sigortası, Bireysel Emeklilik Katkı Payı seçeneklerinden oluşmaktadır. Bu alanda yapılan seçimler Bordro Mevzuat Tanımlarındaki parametreler ile birlikte hesaplanmaktadır. Örneğin devlet tarafından belirlenen Çocuk Yardımı İstisna Oranı bordro mevzuat tanımlarında tanımlandığında, Kurum/İşyeri Bordro Hesaplama Tanımı bu parametrede belirlenen değerlere göre hesaplama yapmaktadır.

Hesaplama Seçenekleri

Hesaplama Bazı: Brüt Gelir, Koşan Toplam, Normal Gün Sayısı, Çalışma Günü, SGK Gün Sayısı, Çalışma Saati, Çalışma Yılı, Kıdem Süresi (Ay), Çocuk Sayısı AGİ, Çocuk (0-6), Çocuk (6+) Çocuk (İlköğretim), Çocuk (Lise), Çocuk (Yükseköğretim) ve Çalışmayan Eş seçeneklerin ilgili seçim yapılmalıdır.

Hesap Baz Süresi: Tanımın Aylık, Günlük ya da Saatlik hesaplanacağı bu alandan seçilir.

Miktar Türü: Hesaplamanın Katsayı, Yüzde ve Miktar üzerinden yapılaması için ilgili tanım seçilmelidir.

Miktar Değeri: Miktar türü katsayı seçildiği durumda miktar değerine katsayı değeri, miktar türü oran seçildiği durumda miktar değerine oran değeri, miktar türü sabit seçildiği durumda miktar değerine sabit değer girilmelidir. Katsayı ve Oran hesabı Hesaplama bazında seçilen parametreye göre çalışmaktadır.

SGK Mat. Eklenecek (%): Tanımın SGK Matrahında yüzdesel olarak ne kadar etki edeceği bu alandan tanımlanmaktadır.

Damga Ver. Mat. Eklenecek (%): Tanımın Damga Vergisi Matrahında yüzdesel olarak ne kadar etki edeceği bu alandan tanımlanmaktadır.

Gelir Ver. Mat. Eklenecek (%): Tanımın Gelir Vergisi Matrahında yüzdesel olarak ne kadar etki edeceği bu alandan tanımlanmaktadır.

Ar-Ge Desteği: Ar-Ge desteğine dair tanımlamalarda bu alan kullanılmaktadır. Seçenekler Yok, Gelir Vergisi, SGK, Gelir Vergisi+SGK olmak üzere dört tiptedir.

Veriliş Şekli: Nakit, Ayni ve Hak kullanımı seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Tazminat Hakedişi: Tanımın tazminat hesaplamasına etki edip etmeyeceği bu alandan seçilmektedir. Yok, İhbar, Kıdem ve İhbar+Kıdem olmak üzere dört seçenekten oluşmaktadır.

Tutar Üretmezse: Hesaplama sonucu tutar üretmezse bordroda tanım satırı oluşup oluşmayacağı bu alandan seçilir.

Hesaplama Dönemi: Aylık, Çeyrek Yıl, Yarı Yıl, Takvim Yılı ve İşe Giriş Yılı seçeneklerinden oluşmaktadır.

Brüt Çevirimi: Yok - Brüt, Net (SGK/GV), Net (GV) seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Fark Bordrosu: Tanımın fark ücretlerinde hesaplanıp, hesaplanmayacağı bu alanda yapılan seçim ile belirlenmektedir.

Sınırlamalar

İlgili tanıma ait varsa alt ve üst limitler bu bölümden tanımlanmaktadır.

Sınırlama tipleri Hakediş Alt Limiti, Hakediş Üst Limiti, Kaynak alt Limiti, Kaynak Üst Limiti olmak üzere dört tanedir.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÇALIŞAN - ÇALIŞAN/İŞVEREN - ÇALIŞAN/İŞVEREN AİLE TANIMI

YEMEK KARTI TANIMI

SENDİKA KESİNTİSİ TANIMI

YOL YARDIMI TANIMI